Historik

Miljön vid Högantorp utgörs av ett kulturlandskap som präglats av 1800-talets storjordbruk, den kvarvarande bebyggelsen speglar ett viktigt skede i Salems historia och berättar hur ett större säteri sett ut och fungerat. Högantorpgården (vår granne) omtalas för första gången i 1550-års jordebok och var då ett frälsetorp. Av betydelse för miljön är också den långa allén som leder fram till Golfklubben.

Salems Golfklubb bildades 1988 och det första årsmötet hölls den 12 mars 1989 i Folkets hus i Rönninge. Här beslöts bland annat att övningsfältet vid Lövhagen i Salem skulle iordningställas och att klubben skulle ansöka om medlemskap i Svenska Golfförbundet.

Förhandlingar om markupplåtelse inleddes 1992 med Stockholms stad och resulterade i ett arrendeavtal om 60 ha mark vid Högantorps gård. I arrendeavtalet enades parterna om att golfbanan skulle skötas efter ekologiska principer så långt detta var möjligt. Golfbanebygget startades 1993 och banan byggdes i en första etapp med 9-hål (hålen 10-18 i dagens bana). Klubbhuset byggdes av ett antal baracker, som fogades ihop och försågs med nytt tak. De första nio hålen stod klara för spel 1995. Banan blev en succé och ganska snart förstod man att nio hål inte skulle räcka till för det stora golfintresse som fanns. Tack vare en kommunal borgen från Salems kommun fick klubben låna kapital för att färdigställa anläggningen och den 24 augusti 1996 kunde Salems golfklubbs 18-hålsbana invigas.

Vid ett extra medlemsmöte 1998 beslöts därför att klubben skulle köpa loss mark och byggnader vid Högantorp, totalt 84 ha mark och tre äldre kulturbyggnader. Köpeskillingen fastställdes till fyra miljoner kronor. Bland de friköpta byggnaderna fanns ett 150 år gammalt fårstall som restaurerades och byggdes om till klubbhus. Klubbhuset är 1000 kvm stort och rymmer konferensrum, restaurang för 150 gäster, kansli, shop och omklädningsrum med bastu. Klubbhuset invigdes våren 2002.

Från och med 2003 har anläggningen utökats med ytterligare nio fullvärdiga hål. 2010 övergick medlemslånen till aktier och 2013 byggdes ett 5-teesystem (hektometer) för att anpassa banan till golfaren och skapa mer variation. Under 2017/18 förvärvades röda ladan och i den byggdes en ny maskinhall inklusive personalutrymmen. Vi fick i och med detta förvaring för alla våra maskiner inklusive våra nya golfbilar. Samtidigt köpte klubben även restaurangen. Under 2019 byttes bevattningsanläggningen ut med modern styrning av alla sprinklers. Förbättringar har skett på sex av hålen, bland annat med en helt ny sträckning på hål 11, nytt greenområde på hål 12 och en större damm och nytt greenområde på hål 18.

2019 lanserade vi Salem365!

Under 2020 slutförde vi de senaste årens förbättringsarbete, trimmade in bevattningsanläggningen och färdigställde banförbättringarna. Därtill fick området runt klubbhus och range en uppfräschning genom asfaltering av alla ytor. 

De senaste åren har vi investerat i en ny modern maskinverkstad och byggt en ny kiosk, för att bibehålla hög kvalitet och att utöka vår service. Klubben har därmed gjort stora moderniseringar av anläggningen vilka beräknas hålla i 25 år. 

Salems Golfklubb är i dag en komplett 27-hålsanläggning som anses vara en av Stockholmsregionens bästa och en synnerligen vacker och välskött anläggning. 18-hålsbanan är känd för sitt fantastiska skick och 9-hålsbanan har full längd och är öppen året runt med sommargreener. Förutom kvalitén på 18-hålsbanan är vi kända för att man spelar banan på högst fyra timmar.

2011 utsågs vår golfshop Peter Bäckbom AB till Sveriges bästa golfshop.

2017 blev vår greenkeeper Fredrik Eriksson utnämnd till årets greenkeeper.

2021 blev Peter Bäckbom utsedd till årets företagare i Salems kommun.