Organisation

Salems Golfklubb & Salems Golf AB

Salems Golfklubb

Salems Golfklubb bildades 17 april 1988.
Från den traditionella fiansieringsmodellen med reverser beslöt 2009 medlemmarna att övergå till aktier. Golfklubben ägde tidigare all mark (84 ha) men fr o m 2010 är aktieägarna delägare i anläggningen.
Salems Golfklubb är idag en ren idrottsförening där fokus ligger på vår juniorverksamhet, klubbtävlingsverksamhet och seniorverksamhet.

Salems Golfklubb har samma styrelse som i Salems Golf AB.
Klubbchefen är ansvarig för den dagliga verksamheten.

Vi har inte så många kommittéer som var vanligt förr. Verksamheterna i Golfklubb och Aktiebolaget är integrerat och drivs mer som ett företag för att både öka intäkter och hålla nere kostnader.

Idrottssektionen - Roland Widlund (styrelsemedlem) därunder finns:
Juniorkommittén - Johan Hellman
Tävlingskommittén; Eva Andersson, Anders Magnusson, Sören Jonsson. Mats Wallin ser över banmarkeringar tillsammans med vår Course Manager.

Seniortouren: Herrar 55+ och Damer 50+.
SeniorTourskommitténs ordförande: Lars Brikell.

Salems Golf AB
Efter konverteringen till aktier 2010 har Salems Golf AB blivit ett publikt företag.

I aktiebolaget finns all verksamhet som inte hör till den rent idrottsliga verksamheten (se ovan) som te x Personal, Bana, Fastigheter, Arrendatorer.
Styrelsen är densamma som i Salems Golfklubb.

Styrelsen är övergripande ansvarig för vår anläggnings utveckling. Till sin hjälp finns bl a en Mastersplan som årligen uppdateras.
VD och Course Managern sköter allt som rör den dagliga verksamheten på vår anläggning.

Det finns inga kommittéer eller sektioner i Aktiebolaget. Vid behov kan Styrelsen tillsätta projektgrupper vid större arbeten som skall göras på vår anläggning.

Valberedningen för Salems Golfklubb och Salems Golf AB
Ordförande Maria Hellemo-Larsson övriga ledamöter Elisabet Jacobs och Louise Lindell

Förenings revisorer i Salems Golfklubb
Bo Schubert, suppleant Ann-Charlotte Klingberg

Revisor i Salems Golf AB
Focus Revision, Björn Sjödin auktoriserad revisor