Medlemsmöte

 

 

 

 

 

 

 

Salems Golfklubb

 

Torsdagen den 21 februari 2019, kl 18.30

Plats: Klubbhuset, Salems Golfklubb

 

Dagordning

 

  1. Mötets öppnande
  2. Fastställande av röstlängd för mötet
  3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
  4. Fastställande av föredragningslista
  5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
  7. Genomförandeplan och finansiering av ny bevattningsanläggning inkl beslut
  8. Övriga frågor
  9. Mötets avslutande

 

                              

Punkt 7:

Sedan höstmötet har klubben arbetat med att se över bevattningsprojektet inklusive hur detta ska finansieras. Nu finns en ny genomförandeplan vilket innebär en avsevärd minskning av kostnaden mot det ursprungliga förslaget. Därtill kommer hela ombyggnationen att genomföras under hösten 2019 och vara klart under våren 2020. Finansieringslösningen innebär till viss del en försäljning av klubbens aktier till befintliga och nya aktieägare.

 

Enligt beslutet på höstmötet den 29 november, ska klubbens medlemmar godkänna styrelsens förslag på genomförande och slutlig finansiering av bevattningsanläggningen.

Välkomna!

  

 BS!! Anmäl deltagande senast fredagen den 15 februari via GIT tävling Bevattning.

Skicka mail till kansli@salemsgk.se om du vill ha ett underlag i förväg (fr.o.m. 19 februari).

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Succén med golfbilarna fortsätter 2019-08-17
Demodag Ping 2019-08-06
Vinnare KM 2019 2019-08-04
Dags för KM 2019-07-31
Krögargolfen 2019 2019-07-14