Kallelse till Vårmöte och Bolagsstämma 2017

 
 
 
 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE VÅREN 2017 I SALEMS GOLFKLUBB

Datum:          Torsdag den 20 april 2016

Tid:               Kl 18.30 (bolagstämman i Salems Golf AB börjar ca 19.00)

Plats:             Klubbhuset, Salems GK

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.  
 7. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016.
  b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för räkenskapsåret 2016.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 2016.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställelse av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.

11.1    Val av:
    a.    klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år;
    b.    övriga styrelseledamöter för en tid av ett (1) år;
    c.    två (2) revisorer jämte en (1) suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
    d.    två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
    e.    ombud till SGDF-möte.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 

13. Övriga frågor.

14. Årsmötet avslutas.

 

Välkomna önskar Styrelsen!

 

OBS! Denna kallelse gäller för samtliga familjemedlemmar tillhörande Salems GK.  

Anmälan om deltagande via golf.se under tävling eller till kansli@salemsgk.se ange namn och golf-id. senast torsdag 14 april. OBS! att direkt efter vårmötet hålls bolagsstämma i Salems Golf AB för dem som har aktier.

                                                      

INFORMATION INFÖR ÅRSMÖTET 2017 

§16 Förslag till ärenden som skall behandlas av möte 

” … Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet. Styrelsen skall till mötet avge skriftligt yttrande över motionen.”

Övrig information se www.salemsgk.se

 

Aktieägarna i SALEMS GOLF AB (publ) kallas härmed till Ordinarie Bolagsstämma

Datum:          Torsdag den 20 april 2016

Tid:               Kl 19.00 (årsmöte i Golfklubben börjar 18.30)

Plats:             Salems Golfklubb, Klubbhuset

 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast torsdag den 14 april och vara införda i aktieboken senast 31 mars. Anmälan görs via golf.se under tävling eller till kansli@salemsgk.se Ange namn, golf-id och antal aktier. Företräds aktieägaren genom ombud skall fullmakt biläggas en skriftlig anmälan. Fullmakt tillhandahålls på bolagets hemsida (www.salemsgk.se).

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande på stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut
  a) Om fastställande av resultat- och balansräkning
  b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 9. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen – Försäljning av maskinhallen till Högantorps Gård
 11. Mötet avslutas.

 

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor, Salems Golfklubb, minst en vecka före årsstämman. Handlingar kommer dessutom att e-postas till de aktieägare som så begär.

 

Högantorp 2017-04-05
Salems Golf AB 

Styrelsen

 
 
 

 

 

 

Adress: Salems Golfklubb | Högantorpsvägen 100,152 95SÖDERTÄLJE

Tel: 08-550 940 50

kansli@salemsgk.se

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Kategori KM 2018 2018-08-19
Sommarerbjudande! 2018-07-16
Sportsgyms Singeltävling 2018-07-16
Golf & More Portugalresan 2018-07-15
Hilda Masters 2018-07-14