Bolagsstämma och Årsmöte 2021 - endast digitalt!

Årsmötet och bolagsstämman den 17 april genomförs enbart digitalt - ingen närvaro på klubben!

Kallelse till vårmöte 2021 Salems Golfklubb

Lördagen den 17 april 2021, kl 10.00
Plats: Mötet genomförs digitalt via Microsoft Teams

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.  
 7. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020.
  b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för räkenskapsåret 2020.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 2020.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställelse av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
  11.1    Val av:
  a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år;
  b. övriga styrelseledamöter för en tid av ett (1) år;
  c. två (2) revisorer jämte en (1) suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
  d. två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; styrelsen utser en (1) ledamot;
  e. ombud till SGDF-möte.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Övriga frågor
 14. Årsmötet avslutas

Välkomna till ett digitalt möte!

OBS!! Anmäl deltagande senast onsdag den 14 april via GIT tävling Vårmöte Salems GK. Du kommer därefter att få en kallelse till mötet med länk och mötesunderlag.
Skicka mail till kansli@salemsgk.se om du vill ha mötesunderlag men inte kommer att närvara på mötet (fr.o.m. 15 april).

Kallelse till bolagsstämma 2021 Salems Golf AB

Lördagen den 17 april 2021, kl 11.00
Plats: Mötet genomförs digitalt via Microsoft Teams

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare på stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2020
 8. Beslut
  a) om fastställande av resultat- och balansräkning
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Val av styrelse, revisorer och eventuella revisorssuppleanter samt valberedning
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 12. Mötet avslutas.

Välkomna till ett digitalt möte! 

OBS!! Anmäl deltagande senast onsdag den 14 april via GIT tävling ”Bolagsstämma Salems Golf AB”. Samma tid gäller för om aktieägares rätt utövas av ombud på bolagsstämman. Du kommer därefter att få en kallelse till mötet med länk och mötesunderlag. 
Skicka mail till kansli@salemsgk.se om du vill ha mötesunderlag men inte kommer att närvara på mötet (fr.o.m. 15 april).

 

Kommentarer

Fler artiklar