Kallelse till Bolagsstämma och Årsmöte 2020

Kallelse till vårmöte 2020 Salems Golfklubb

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.  
 7. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019.
  b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för räkenskapsåret 2019.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 2019.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställelse av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.

  11.1    Val av:
  a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år;
  b. övriga styrelseledamöter för en tid av ett (1) år;
  c. två (2) revisorer jämte en (1) suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
  d. två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; styrelsen utser en (1) ledamot;
  e. ombud till SGDF-möte.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Övriga frågor
 14. Årsmötet avslutas

Årsmötet i Salems Golfklubb genomförs den 18 april kl 13.00 på Salems golfklubb. Underlaget till mötet finns tillgängligt senast den 12 april och mailas ut efter önskemål. Anmälan görs via ”Min golf”, tävling ”Årsmöte”, senast den 15 april.

Kallelse till bolagsstämma 2020 Salems Golf AB

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare på stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2019
 8. Beslut
  a) om fastställande av resultat- och balansräkning
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Val av styrelse, revisorer och eventuella revisorssuppleanter samt valberedning
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 12. Mötet avslutas.

Bolagsstämma i Salems Golf AB genomförs den 18 april kl 13.30 på Salems golfklubb. Underlaget till mötet finns tillgängligt senast den 12 april och mailas ut efter önskemål. Anmälan görs via ”Min golf”, tävling ”Bolagsstämma”, senast den 15 april. Samma tid gäller för om aktieägares rätt utövas av ombud på bolagsstämman.

Trots den rådande situationen måste vårmötet respektive bolagsstämman genomföras enligt våra stadgar respektive aktiebolagslagen och bolagsordningen. Vi undersöker möjligheten till att delta på mötet via någon digital uppkoppling. Därtill kommer vi att iordningsställa lokalen så bra som det bara går enligt gällande rekommendationer. Dock måste man enligt våra stadgar för golfklubben fysiskt närvara på mötet för att ha rösträtt men till bolagsstämman kan man utse ombud. Beroende på framtida rekommendationer från myndigheter och våra egna regler kopplade till Covid-19, kan kompletterande information komma att skickas ut längre fram. Se även information på vår hemsida.

Kommentarer