Kallelse till ÅRSMÖTE OCH BOLAGSSTÄMMA 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE VÅREN 2018 I SALEMS GOLFKLUBB 

 

Datum:         Lördagen den 28 april 2018

Tid:               Kl 14.00 (bolagstämman i Salems Golf AB börjar ca 14.30)

Plats:            Klubbhuset alt Ladan, Salems GK

  

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.  
 7. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017.
 8. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för räkenskapsåret 2017.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 2017.
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 12. Fastställelse av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.

11.1    Val av:

 1. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år;
 2. övriga styrelseledamöter för en tid av ett (1) år;
 3. två (2) revisorer jämte en (1) suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
 4. två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
 5. ombud till SGDF-möte.
 6. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 

 1. Övriga frågor.

       Försäljning av klubbens aktier

 1. Årsmötet avslutas

 

Välkomna önskar Styrelsen!

 

OBS! Denna kallelse gäller för samtliga familjemedlemmar tillhörande Salems GK.  

Anmälan om deltagande via golf.se under tävling eller till kansli@salemsgk.se ange namn och golf-id. senast fredagen 20 april.

OBS! Direkt efter vårmötet hålls bolagsstämma i Salems Golf AB för dem som har aktier.

                                                

 

INFORMATION INFÖR ÅRSMÖTET 2018

 

 • 16 Förslag till ärenden som skall behandlas av möte

 

” … Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet. Styrelsen skall till mötet avge skriftligt yttrande över motionen.”

 

Övrig information se www.salemsgk.se

 

 
   

 

 

Aktieägarna i Salems Golf AB kallas till bolagsstämma våren 2018  

 

Datum:          Lördagen den 28 april 2018

Tid:                 Kl 14.30 (årsmöte i Salems Golfklubb börjar ca 14.00)

Plats:              Klubbhuset alt Ladan, Salems GK

 

 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast fredagen den 20 april och vara införda i aktieboken senast 31 mars. Anmälan görs via golf.se under tävling eller till

kansli@salemsgk.se Ange namn, golf-id och antal aktier. Företräds aktieägaren genom ombud skall fullmakt biläggas en skriftlig anmälan. Fullmakt tillhandahålls på bolagets hemsida (www.salemsgk.se)

 

Förslag till dagordning

 

 1. Val av ordförande på stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2017
 7. Beslut
 8. a) Om fastställande av resultat- och balansräkning
 9. b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. c) Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 12. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 14. Mötet avslutas.

 

 

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor, Salems Golfklubb, en vecka före årsstämman. Handlingar kommer dessutom att e-postas till de aktieägare som så begär.

 

Högantorp 2018-04-06

Salems Golf AB

Styrelsen

Kommentarer

Fler artiklar