Höstmöte 30/11

Salems Golfklubb

 

Onsdagen den 30 november 2016, kl 18.30

Plats: Klubbhuset, Salems Golfklubb

 

Dagordning

 

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
 7. Fastställande av mål och budget 2017 för Salems Golfklubb.
 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 9. Övriga frågor.
 10. Mötets avslutande.

 

                              

Under mötet informerar vi om:

 • Året som gått och vad golfspelare tycker om vår anläggning
 • Vision och mål för Salems Golf
 • Beslutade investeringar för klubbhus och range
 • Ombyggnationer som Fredrik kommer att göra på banan nästa år
 • Nästa års tävlingar och satsningar på juniorer
 • Möjligheter för sponsorer och företag nästa år
 • Status för den planerade husbyggnationen och renovering av Högantorps gård
 • Mervärden för dig som aktieägare – Vad tycker du är viktigt som aktieägare?

 

Vi kommer även att uppmärksamma årets klubbmästare med sedvanliga medaljer. Du som inte blivit klubbmästare kan ändå vinna fina priser i vårt lotteri!

 

 

Välkomna!

 

OBS!! Anmäl deltagande senast fredag 25 november via GIT tävling Höstmöte.

Skicka mail till kansli@salemsgk.se om du vill ha budgetunderlaget i förväg (fr.o.m. 28 november).

Kommentarer

Fler artiklar