Höstmöte 30/11 Kl 18:30

Salems Golfklubb

 

Torsdagen den 30 november 2017, kl 18.30

Plats: Klubbhuset, Salems Golfklubb

 

Dagordning

 

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
 7. Fastställande av mål och budget 2018 för Salems Golfklubb.
 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 9. Övriga frågor.
 10. Mötets avslutande.                              

 

Under mötet informerar vi om: 

 • Året som gått och vad golfspelare tycker om vår anläggning
 • Vision och mål för Salems Golf
 • Beslutade investeringar inkl renovering av Ladan
 • Ombyggnationer på banan nästa år
 • Nästa års tävlingar och satsningar på juniorer
 • Möjligheter för sponsorer och företag nästa år
 • Status för den planerade husbyggnationen och renovering av Högantorps gård
 • Mervärden för dig som aktieägare 

 

Välkomna!  

 

Skicka mail till kansli@salemsgk.se om du vill ha budgetunderlaget i förväg (fr.o.m. 28 november).

OBS!! Anmäl deltagande senast fredag 24 november via GIT tävling Höstmöte.

 

Kommentarer