Höstmöte 26/11

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

 

Salems Golfklubb

 

Lördag den 26 november 2022 Kl. 13:00

 

Plats: Klubbhuset, Salems Golfklubb

 

Dagordning

 

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  Fastställande av mål och budget 2023 för Salems Golfklubb.
 8. Övriga frågor.
 9. Mötets avslutande.

             

OBS!! Anmäl deltagande senast torsdag 24 november via min golf eller via länken https://www9.golf.se/Competition/GBTour/Competition.aspx?compid=3708581


Vill Du ha budgetunderlaget i förväg så skicka ett mail till oss så returnerar vi det
(fr.o.m. 24 november).

 

.

 

VÄLKOMNA!

STYRELSEN I SALEMS GOLFKLUBB

Kommentarer

Fler artiklar