Höstmöte 28 november

Salems Golfklubb

Lördagen den 28 november 2020, kl 10.00

Plats: Mötet genomförs digitalt via Microsoft Teams

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
 7. Fastställande av mål och budget 2021 för Salems Golfklubb
 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 9. Övriga frågor
 10. Mötets avslutande                              

Under mötet informerar vi om:

 • Året som gått och resultatprognos
 • Vision 2030 – styrelsens plan de kommande tio åren
 • Förändringar inför säsongen 2021

Välkommen till ett digitalt möte!

OBS!! Anmäl deltagande senast tisdag den 25 november via GIT tävling Höstmöte. Du kommer därefter att få en kallelse till mötet med länk och övrig information. 
Skicka mail till kansli@salemsgk.se om du vill ha budgetunderlaget i förväg (fr.o.m. 26 november).

Kommentarer

Fler artiklar