Höstmöte 23/11

Salems Golfklubb

 

Lördagen den 23 november 2019, kl 10.00

Plats: Klubbhuset, Salems Golfklubb
Vi bjuder på fika!

 

Dagordning

 

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
 7. Fastställande av mål och budget 2020 för Salems Golfklubb
 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 9. Övriga frågor
 10. Mötets avslutande

                            

Under mötet informerar vi om:

 • Året som gått och resultatprognos - aktieförsäljning
 • Mål för 2020 och 2025
 • Hur kommer vi spela Salem 2020? Fredrik berättar om bevattningsarbetet och de banförbättringar som har gjorts under hösten samt hur banan kommer att se ut vid öppningen 2020 inklusive kvarvarande banarbete under 2020.
 • Hur fungerar det nya handikappsystemet som gäller från 2020.
 • Övriga nyheter för golfåret 2020.

 

Välkomna!

 

OBS!! Anmäl deltagande senast tisdag den 19 november via GIT tävling Höstmöte.

Skicka mail till kansli@salemsgk.se om du vill ha budgetunderlaget i förväg (fr.o.m. 21 november).

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Banarbete på 9-hålaren 2020-09-21
Uppdatering om ELIS 2020-08-12
Rangen stängd tisdag 11/8 2020-08-10
Elis spelar U.S amateur 2020-08-10
KM 2020-08-10