Bolagsstämma och Årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE VÅREN 2019 I SALEMS GOLFKLUBB 

 

Datum:         söndagen den 28 april 2019

Tid:               Kl 12.30 (bolagstämman i Salems Golf AB börjar ca 13.00)

Plats:            Klubbhuset alt Ladan, Salems GK

  

Anmälan

Medlemmar som önskar delta på årsmötet skall anmäla sig senast den 22 april. Anmälan görs via golf.se under tävling eller till kansli@salemsgk.se Ange namn, golf-id.

 

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.  
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018.
  b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för räkenskapsåret 2018.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 2018.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställelse av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.

  1    Val av:
 12. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år;
 13. övriga styrelseledamöter för en tid av ett (1) år;
 14. två (2) revisorer jämte en (1) suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
 15. två (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
 16. ombud till SGDF-möte.
 17. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 18. Övriga frågor
  a) Revidering av stadgar för Salems Golfklubb
 19. Årsmötet avslutas

Handlingar

Underlaget till mötet finns tillgängligt den i receptionen från den 23 april 2019

 

Högantorp 2019-04-11
Salems Golf AB

Styrelsen

                        

 

Aktieägarna i Salems Golf AB kallas till bolagsstämma våren 2019 

 

Datum:          söndagen den 28 april 2019

Tid:                 Kl 13.00 (årsmöte i Salems Golfklubb börjar ca 12.30)

Plats:              Klubbhuset, Salems GK

 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast den 22 april och vara införda i aktieboken senast 31 mars. Anmälan görs via golf.se under tävling eller till

kansli@salemsgk.se Ange namn, golf-id och antal aktier. Företräds aktieägaren genom ombud skall fullmakt biläggas en skriftlig anmälan.

 

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare på stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2018
 8. Beslut
  a) om fastställande av resultat- och balansräkning
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Val av styrelse, revisorer och eventuella revisorssuppleanter samt valberedning
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 12. Mötet avslutas.

Handlingar 

Underlaget till mötet finns tillgängligt den i receptionen från den 23 april 2019

 

Högantorp 2019-04-11
Salems Golf AB

Styrelsen

Kommentarer

Fler artiklar