Styrelsen i Salems Golf AB & Salems Golfklubb 2022